Home About us Email Feedback Contact us
Rituals and Ceremony

Arya Samaj Temple

Dr. Rishi pal Shastri
(M.A.B.ED.N.D.D.Y.)
G. Secetary
C.AY.P.(Delhi Prdesh)
National Adviser
A.B.V.V.S.P

Address :
Aray Samaj Tample, Shankar Nagar,
Ravi Dass Street, Nabi Karim, Jhandewalan Road,
Pahar Ganj, New Delhi - 110055
Mobile :
+91-11-9891148729
Mobile :
Parveen Arya+91-11-8826175886
Telephone :
+91-011-23516417
Telefax :
+91-011-23533375
E-mail:
rishipalshastri@aryasamajmandir.com
prveen@aryasamajmandir.com
Website :
www.aryasamajmandir.com
Home | About us | Email | Feedback | Contact us